މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މަޤާމް:            ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މަޤާމްގެ ނަންބަރ:          J-284987

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

މަޤާމްގެ ގިންތި:      ދާއިމީ

މަޤާމްގެ ރޭންކް:      MS1

މަޤާމްގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:         ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

މަޤާމްގެ އޮތް އޮފީސް:   މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުސާރަ:           -/5610ރ ( ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ )

ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -/2000 (ދެހާސް ރުފިޔާ)

ސަޕޯޓިންގ ކޯއެލަވަންސް: -/700 (ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28 (ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންގ އަކީ

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ)

އިތުރުއިނާޔަތްތައް:          1. ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.

                2.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

                     3. ސިވިލްސަރވިސްގެމުވައްޒަފުންނަށްހަމަޖެހިފައިވާއުސޫލުންއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

                     4. މީގެ އިތުރުން މަޤާމްގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް.

 

 

މަޤާމްގެ މަސްޢުލިއްޔަތު  1. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް މެއިންޓަނަންސްކުރުމާއި ޑޮމައިން ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

ތަކާއި ވާޖިބުތައް:      2. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯކަލްއޭރިޔާ ނެޓްވޯރކް ކޮންފިގަރ ކުރުމާއިގުޅޭ އެންމެހާކަންކަންކުރުން.

                     3. އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ ސަރވަރ އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، އިންޓަރނެޓްއަދި ޑޭޓާބޭސް،ޑޮކިޔުމެންޓް

                       މެނޭޖަރ ބެލެހެއްޓުން.

                     4. އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި ހޯދޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ ޑޭޓާބޭސް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު

                     ބެލެހެއްޓުން.

                     5. އީ ގަވަރމަންޓް ނިޒާމް (ޖެމްސް) އާއި ބެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

                  6. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯނު ނެޓްވާރކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި

                       ގުޅައިގެން ހައްލުކުރުން.

                     7. އިދާރާގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ތަކާއިބެހޭ އެންމެހާކަންކަން (އިންސްޓޯލްކުރުމާއި، ފޯމެޓްކުރުން،މަރާމާތުކުރުން

                       ފަދަ) ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

                     8. އަތޮޅުގެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން އެދޭ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި

                       އެހީތެރިވުން.

                     9. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައިޑީކާޑު ހަދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އައިޑީ ކާޑުހަދައިދިނުމުގައި

                       އެހީތެރިވުން.

                     10. އިދާރާއިން ކުރާ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ

                       ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

                    

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:   އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5   

               ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.

               

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  - ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ - މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

ކަންތައްތައް:         - މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތައް.    

 

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ        1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.

ލިޔުންތައް:          2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

                3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް

                     ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.

                     4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ

                     މަޤާމަށްހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ

                     އޮފީހުގެލިޔުން.

                     5. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

                     (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

                  ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން

                  ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ

                  ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލާވާފައިވާ

                  ސެޓްފިކެޓްތައް ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއް

                     ގައިޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)

                   (ށ) މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

                  ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

                     6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

                     7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،އެ

                  ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

                  8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

                  (ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ

                           އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒިފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ

                           މަސްއޫލިއްޔަތުބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

                  (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ

                           އަދާކުރިމުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ

                           މުވައްޒަފުންގެއަދަދުބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުންދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރި

                           ގޮތްއަންގައިދޭރެފަރެންސްޗެކުފޯމް.

                 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި   ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސިވިލްސަރވިސް

ސުންގަޑި:              ކޮމިޝަންގެވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

                ތަކެތިހުށަހަޅާނީ 23 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށެވެ.

                   ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް

                  އެޑްރެހަކީ،[email protected]އެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން

                     އަލަށްބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް

                     ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކުހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ

                އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ     މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު  އޮންނާނީ،  2 ފެބުރުވަރީ 2020  އާއި

ތަނާއި، މުއްދަތު:      6 ފެބުރުވަރީ 2020 އާއި ދެމެދު، ނ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލާ

                ފަރާތްތަކުން،އެ ތާރީޚުތަކުގައިއިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

 

 

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:           މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށްބަލައި،ވަޒީފާއަށް

                  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭ ފަރާތްތައްޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް     މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރަޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން %45

 ކަނޑައަޅާފައިވާ       (ސާޅީސް ފަހެއް)އިންސައްތަ ލިބެންޖެހެއެވެ.

ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ

ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން

 ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:

 

''ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ    އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ''ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު)'' އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި

 ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު)''      އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

 އާންމުކުރުން:         A2 ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:  މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6560012 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ

                  [email protected] އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު

                    ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް

                    ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ"

                    (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ