މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2020/3

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

 

މިރަށު " ރޮކެޓްގެ " އާދަމް ޙަސަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ " ރޮކެޓްގެ" އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : ރޮކެޓްގެ
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: IGR-337/2016/40
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 11 ޑިސެމްބަރ 2016

       09 ޖެނުއަރީ 2020

 

 

 

 

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ