އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މި އިޢުލާންވަނީ 19 ޖަނަވަރީ 2020 0825 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މަޤާމް :ޢާމިލު
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

 

މަގާމު:

ޢާމިލު

މަގާމުގެ ރޭންކް:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް:

އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

  1. އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ގްރޭޑް 5 ގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ހުރުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

  1. އޮފީސް އިމާރާތާއި ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
  2. އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ރައްދުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.
  3. އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގައާއި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ ކޯސް، ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް، ވޯކްޝޮޕް، ޖަލްސާ، ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
  4. ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ކުރަމުން ދިޔުމާއި، ނުކުންނަން ޖެހޭ ޑިޔުޓީތަކަށް ނުކުމެ ޑިޔުޓީ ފުރިހަމަ ކުރުން.
  5. ވަޒީފާގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

އުޖޫރަ އާއި އިނާޔަތްތައް:

-          މުސާރަ  (މަހަކު) : -/4,500 ރުފިޔާ

-          ސަރވިސް އެލަވަންސް (މަހަކު) : -/2،000ރުފިޔާ

-          އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފުރިހަމަކޮށްފައި).

- ވަނަވަރު / އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ /ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓު/ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން

 ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއާއި ތަން:

-    15 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް، ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3010990  ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުން 10 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ  އޭގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 10 މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ގިނަ ވެގެން ދެހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ނުހޮވޭ މީހުނަށް އެކަން ފޯނުން ގުޅައި އެންގޭނެއެވެ.

 

 

      ނޯޓު: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައޓް www.icom.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ