މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެރިޓައިމާ ގުޅޭ ޤާނޫން ތަރުޖަމާކުރުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓްއޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ދާއިރައާއިގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހުރަވީބިލްޑިންގްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

               14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

               08  ޖަނަވަރީ 2020

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ