ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް  ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

    

          ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 16 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ޢިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު "މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: 3026600 / 3026611 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

ދާއިރާ

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

އަގު

1

ސޯޝަލް

ފާރމަސީ ސްޓޭންޑަރޑް

15,000.00

ލޮގް ފޮތް

ލާރނިންގ މެޓީރިއަލްސް

އެސެސްމަންޓް ރިސޯސް ފޮތް

 

13 ޖޫމާދުލްޢުލާ 1441

08 ޖަނަވަރީ 2020

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ