މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްމާރުކޭޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

 

(IUL)337-C-AB/337/2020/1 ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

މަސްމާރުކޭޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

     މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖެނުއަރީ 2020ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ޖެނުއަރީ 2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 ޖެނުއަރީ  2020

07 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ