ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 240-CA/240/2019/47 (12 ޑިސެންބަރު 2019) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ، އެތަކެތި ހޯދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 02 ވަނަ ފަހަރު އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ