ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދާންދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް އާންމު ކުރުމާބެހޭ

ދާންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް މި އިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

05 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ