ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުން:

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ "އެއްބަސްވުމާ"  އެއްގޮތަށް ދޯނި ދުއްވައިދޭން އެދޭފަރާތަކަށް

ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ "ފުށިފަރު ދޯނި" ކުއްޔަށް ދުއްވައިދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 15 ޖަނަވަރީ 2020ވާ ބުދަ ދުވަހު 13.00ގައި މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި،ދޯނި ދުއްވައިދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރާގައި 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00އަށް

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހުށަހެޅުންތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00ގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

06 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ