އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އޮށަގަލި ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

 

އދ. އޮށަގަލި ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

           އދ. އޮށަގަލިފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުންބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، އދ.އޮށަގަލި ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި 2020 ޖެނުއަރީ 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.30 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އދ.އޮށަގަލި ފިނޮޅާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަކެތި އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ހުށައެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 ޖެނުއަރީ 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެކަމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

 

                31 ޑިސެންބަރު 2019           

                5 ޖުމާދަލްޢޫލާ  1441               

    

                                                      (ސޮއި)

                                                     ޢަލީ ނަޞީރު

                                            އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

31 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ