އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. ކުނިމަސް ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

 

އދ.  ކުނިމަސް ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

           އދ. ކުނިމަސް ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، އދ.ކުނިމަސް ފިނޮޅު ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި 2020 ޖެނުއަރީ 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.30 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އދ.ކުނިމަސް ފިނޮޅާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަކެތި އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ހުށައެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 ޖެނުއަރީ 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެކަމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

 

                31 ޑިސެންބަރ 2019           

                5 ޖުމާދަލްޢޫލާ  1441                       

              

 

                                                      (ސޮއި)

                                                     ޢަލީ ނަޞީރު

                                            އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

31 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ