ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާގުޅޭ

 

ނަންބަރު: 43/(IUL)E-380/2019

އިޢްލާން

 

ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ

 

     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީވެ މި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާއަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްވާނަމަ 14 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

     އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 7866053 / 7865651 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ސުމާރު ނަމްބަރު

ހުރި  ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

1

1

ރޯލު   ހައިޕުރެޝަރު ހޮޅި   3" ގެ މަޑުނޫކުލަ ( ގައިގަނޑަކަށް 200 ފޫޓް)

2

1

ރޯލު   ހައިޕުރެޝަރު ހޮޅި   3" ގެ މަޑުނޫކުލަ ( ގައިގަނޑަކަށް 200 ފޫޓް)

3

1

ރޯލު   ހައިޕުރެޝަރު ހޮޅި   2.5" ގެ ގަދަނޫކުލަ ( ގައިގަނޑަކަށް 300 ފޫޓް)

4

1

ރޯލު   ހައިޕުރެޝަރު ހޮޅި   2.5" ގެ ގަދަނޫކުލަ ( ގައިގަނޑަކަށް 300 ފޫޓް)

5

1

ރޯލު   ހައިޕުރެޝަރު ހޮޅި   2.5" ގެ ގަދަނޫކުލަ ( ގައިގަނޑަކަށް 300 ފޫޓް)

6

1

ޖަނަރޭޓަރު 12KV ޔަންމާ

7

1

ޖަނަރޭޓަރު ޕާކިންސަން 35 ކިލޯ

8

1

ޖަނަރޭޓަރު ހިމޭންސާ 40 ކިލޯ

9

1

ޖަނަރޭޓަރު ޕާކިންސަން 48 ކިލޯ

10

1

ޖަނަރޭޓަރު ޕެޓްރޯލް (ޓައިގަރ ބްރޭންޑް) 1.7 ކޭވީ

11

1

ރޯލު ކޯބަލް 65 މމ ޓޫކޯ 6 ސްކެއަރ މީޓަރު

12

 

ކޭބަލް ބުރިތަކެއް (އެކިސައިޒު)

13

7

ރޯލު ކޭބަލް 64 މމ ޓޫކޯ (އާ)

14

1

ކޭބަލް ފޯކޯ 64 މމ 144 ފޫޓު ދިގު

15

1

ކޭބަލް ފޯކޯ 64 މމ 117 ފޫޓު ދިގު

16

1

ކޭބަލް ފޯކޯ 64 މމ 50 ފޫޓް ދިގު

17

1

ސޯލާ އުދުން (މަޑުފެހި)

18

1

ސޯލާ އުދުން (މަޑުފެހި)

19

1

ކަރާސީނު އުދުން

20

1

ކަރާސީނު އުދުން

21

1

ސޯލާ ތެލި މައްޗާއެކު

22

1

ފީފާ ރަބަރު

23

1

ފީފާ ރަބަރު

24

1

ފީފާ ރަބަރު

25

1

ޓީވީ 21 އިންޗި ޕިލިޕްސް

26

1

އައިސް އަލަމާރި

27

1

ފަންކާ   އޯބިޓް

28

1

އެނދު

29

1

ސީލިންގ ފަންކާ

30

1

ސީލިންގ ފަންކާ

31

1

ސީލިންގ ފަންކާ

32

1

ސީލިންގ ފަންކާ

33

1

ސީލިންގ ފަންކާ

34

1

ސީލިންގ ފަންކާ

35

1

ސީލިންގ ފަންކާ

36

1

ސީލިންގ ފަންކާ

37

1

ސީލިންގ ފަންކާ

38

10

ހޮޅިބުރި 4 ފޫޓު

39

6

ހޮޅިބުރި 2 ފީޓު

40

3

ބޮނޑި ދިދަ ދަނޑި

41

1

ސްޓޭންޑް ފަންކާ

42

11

ދަޅު ދަވާދު   (އެކި ކުލަ ކުލަ ބޭނުންކޮށްފައި)

43

1

ތަށި މޮހޮރު   (އެކި ސައިޒުގެ)

44

2

ލޯޑް ސްޕީކަރު

45

1

ބޮނޑި ނަރު ރޯލު

46

1

ދޮރުފަތް ލަކުޑި

47

20

ފިލާ ބުރި އެކިސައިޒުގެ

48

5

5 ބުރި ހޮޅި 4 އިންޗި

49

6

6 އެސްލޯނު ހޮޅިބުރި 1.5 އިންޗި  (އެކި ސައިޒް)

50

6

6 އެސްލޯނު ހޮޅިބުރި 4 އިންޗި (އެކި ސައިޒް)

51

 

އުވަމަތިގަނޑު ( ލަކުޑި)

52

 

ބަންނަ ނަރު 1 ކިލޯ

53

12

ސާރކެޓް ބްރޭކަރ 32 އެމްޕަޔަރުގެ

54

3

ދަޅު ދަވާދު  (ބާރގަރ)

55

2

ދަޅު ރެޑް އޮކްސައިޑް

56

2

ދަޅު އަލްވާ ދަވާދު

57

 

ޓުރަސް 9 ފޫޓު (ދަނގަޑު ހޮޅިން ހަދާފައިވާ)

58

1

އެންގަލް ދަނގަޑު 1.2 އިންޗި

59

40

ދަނގަޑު 10 މމ

60

15

ރިންގް ދަނގަޑު 2 މމ

61

1

ދަނގަޑު ހޮޅިބުރި 4 އިންޗި

62

17

ހޮޅިބުރި 4 ފޫޓު (އިލެކްޓްރިކް ޓިއުބު)

63

25

25 އެނަޒީސޭވަރ ލެޑް ފޯމަރު 16 ވޯޓު

64

 

ކޭބަލް ބުރިތަކެއް  (އެކިސައިޒު)

65

2

ޓައްޕު ކުލަ

66

1

ދޯނި އެހެލާ ވިންޗް

67

3

ދަނގަޑު ފީފާ

68

4

އެސްލޯނު ހޮޅި 2 އިންޗި

69

25

ގަނޑު ޓިނު 6 ފޫޓް

70

4

ގަނޑު ޓިނު 8 ފޫޓް

71

4

ލޯޑްސްޕީކަރ

72

1

ޕާޓްޝަން

73

1

ދޮރުފަތް ޕްލާސްޓިކް (ފާހަނާ ދޮރުފަތް)

74

1

ދޮރުފަތް ލަކުޑި

75

2

ދޮރުފަތް  ފްލައިވުޑް

76

1

ފުރިޖް

77

1

ސީލިންގ ފަންކާ

 

04 ޖުމާދުލްއޫލާ   1441

30  ޑިސެމްބަރު  2019  

 

 

 

30 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ