މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޝިންރީޑަބަލް ނަމްބަރޕްލޭޓް

އިޢުލާން

          

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މެޝިން ރީޑަބަލް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ނަންބަރު ޕްލޭޓްތަކާއި އެއް ފެންވަރުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، މި ނަންބަރު ޕްލޭޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2020 ފެބްރުއަރީ 10 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

05 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

31 ޑިސެންބަރު 2019

31 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ