މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރކިންގް ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޕްރިންޓްކުރުން

އިޢުލާން

 

ޕާރކިންގް ވައިލޭޝަން ސްޓިކާ ޕްރިންޓް ކުރުމާއި ބެހޭ

           

        މި އޮތޯރިޓީއަށް 65,000 ޕާރކިންގް ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޗާޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

 

        ވީމާ، މިކަމަށް އެދި ޝަޢުގްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، ހުރަވީބިލްޑިންގް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

        03 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

        29 ޑިސެމްބަރ 2019

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ