މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ، މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. 

މި ފަރާތްތަކަކީ މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 

03 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ