ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާމުދާ ނީލަންކިޔުން

މިއިދާރާ ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާތަކެތި 9 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ނީލަންކިޔުން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައި އޮންނާނެކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

#

ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

ނީލަން ފަށާއަގު

މަދުވެގެން ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނޭ ވަރު

1

ބެކަޕް ސަންޕެކް

65.00

5.00

2

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

65.00

5.00

3

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

65.00

5.00

4

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

65.00

5.00

5

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

255.00

5.00

6

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ RS 1000

70.00

5.00

7

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

70.00

5.00

8

ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ S650B

70.00

5.00

9

ބެޓެރީ ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ 650VA

270.00

5.00

10

ބެޓެރީ ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ UPS

180.20

5.00

11

ބެޓެރީ ބެކަޕް ޕަވަރ ޓްރީ UPS

180.20

5.00

12

އެއާކޯން HITACHI

985.00

5.00

13

އެއާކޯން SANYO

898.60

5.00

14

އެއާކޯން HITACHI

958.20

5.00

15

އެއާކޯން HITACHI

980.00

5.00

ނީލަން ކިޔަން ފެށުމުން،  ނީލަމުގައި ބައިވެރިއަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެ އަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ އިތުރު ފަރާތަކުން އަގެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީ ކަމުގައި ނިންމާނީއެވެ. އަދި ނީލަން ނިމުނުގޮތް  ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި  ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި  އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ. ނީލަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙާޟިރުވާ މަދުވެގެން 3 މީހުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުން ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ނީލަމުން ނެންގެވި މުދާ ގެންދަވަންވާނެއެވެ.                                                        

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

26 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ