މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި ގެޒެޓު ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު: 11) (IUL)23-ES/1/2014/37 މާރިޗު 2014) އިޢުލާނު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ގެޒެޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިހާރު ގެޒެޓު ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކުގެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

މަޤާމު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

01

މަޤާމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ރޭންކު: EX3

މުސާރަ

މަހަކު -/11065 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ

ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް

މުސާރައިގެ %35

ޑިވިޝަން

ފުޑް ކޮންޓްރޯލް 

މަޤާމު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

01

މަޤާމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ރޭންކު: EX3

މުސާރަ

މަހަކު -/11065 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ

ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް

މުސާރައިގެ %35

ޑިވިޝަން

މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް 

20 މާރިޗު 2014
ހޯދާ