މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

އިޢުލާން

    

 

 މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ގަތުމަށާއި ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

- ރެޑީމޭޑް ވޯކްސްޓޭޝަން ޕާޓިޝަން އަދި ފަރުނީޗަރު ގަތުން.

- ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ސްޓޯރ ރޫމެއް ހެދުން.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 ޑިސެންބަރު 2019

ހޯމަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 ޖަނަވަރީ 2020

އާދީއްތަ

11:00

 

 

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު: 3339513, 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

27 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1438

 

 

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ