މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Xerox Printer Toner and Consumables

 

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރާ Xeroxގެ ބައެއް ޕްރިންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ/ކާޓްރީޖްގެ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓޮކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 04 ޑިސެންބަރު 2019ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/100) ތިންވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި އިޢުލާނާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ތަފްސީލާއި އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީއިން ކުރާ އޯޑަރުތަކަށް ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

30 ޑިސެންބަރު 2019

ހޯމަ

11:00

 

 

 

އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވަން ވާނީ މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު: 3339513 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

27 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441

 

 

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ