ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.        

މަޤާމް:

ޖޫނިޔަރ އޮފިސަރ (ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެެވެލް މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން

މަހު މުސާރަ:

8،000 އާއި 9،000 ރ އާއި ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ – ޝިފްޓް ޑިއުޓީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ – ބައުޒަރ ސެކްޝަން

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

- ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯން ކޯލްތަކާއި ދިމަވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދީ ސޭލްސް އޯޑަރުތައް ނެގުން

- ލޮޖިސްޓީކްސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މުޢާމަލާތްކޮށް ކުންފުނީގެ ތެޔޮ ޑެލިވަރީތައް ތާވާލުކުރުން

- ސޭލްސް ރިޕޯޓުތައް ޤަވާއިދުން ތައްޔާރުކުރުން

 

ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އަދި އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންކަން ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331442 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ