ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

 

 

ފީވަކުސްކޫލް                                           

    ފީވައް،                                                         

   ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/33  

 

އިޢުލާން

 

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

މިސްލޫގެ ނަންބަރު GS-108/MIS/2019/27 (27 ނޮވެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ 03 ފަރާތްނެތުމުން، ދެންނެވުނު ނަންބަރުގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖެނުއަރީ 05 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  26 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441ހ.

                  23 ޑިސެމްބަރ   2019މ.

23 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ