މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ޕިއޮނީވިލާ، މއ.ދޯދި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާެރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: IUL)425-B5/1/2019/124)

އިޢުލާން

 

                   މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                   ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ޕިއޮނީވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.19801

2

މއ.ދޯދި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.3493

  26 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14 

 23 ޑިސެންބަރު 2019

 

 

23 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ