ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮތޯރިޓީގެ ޗެކްޕޮއިންޓް ފަޔަރވޯލް އެޕްލައަންސް އާއި ލައިސަންސް އައުކުރުމާއިބެހޭ

އޮތޯރިޓީގެ ޗެކްޕޮއިންޓް ފަޔަރވޯލް އެޕްލައަންސް އާއި ލައިސަންސް އައުކުރުމާއިބެހޭ

މި އޮތޯރިޓީގެ ޗެކްޕޮއިންޓް ފަޔަރވޯލް އެޕްލައަންސްއަދި ލައިސަންސް އައު ކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އެވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޢިއުލާނާއެކުގައިވާ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. 

1. ޗެކްޕޮއިންޓް ފަޔަރވޯލް އެޕްލަޔަންސްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

Description

Item

#

- Check Point 5100 Next Generation Threat Prevention Appliance (Including License)

- Co-Standard Support – 1 year

- Warranty 1 year

Firewall Appliance

1.

- Check Point Next Generation Security Management Software for 5 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)

- Co-Standard Support – 1 Year

Security Management Software

2.

 

2.      އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލު:
 

·         އަގު: %80  (Lowest Bid price/ Proposed Bid Price) x 80  

·         މުއްދަތު: %20 (30 ދުވަސް) (Shortest Delivery Period/Proposed Delivery Period) x 20  

 

 

ނޯޓް: މި ފަޔަރވޯލްގެ އަގު އަދާކުރާނީ ފަޔަރވޯލްއެޕްލައަންސް އަދި ލައިސަންސް އިންސްޓޯލް ކުރުމުންނެވެ. 

 

 

3.       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނާއި އެޑްރެސް:

 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ. އޯކިޑް، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:(960) 333-6619 

ފެކްސް:(960) 333-6624

އީމެއިލް:[email protected]

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި، މި އިދާރާގެ ކޮންފަރެސްންސް ރޫމްގައެވެ. ވަގުތަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގެނެވޭނެއެވެ.

 

 

ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓާއެކު ތިރީގައި މިވާ ޗެކްލިސްޓްގައި ވާ ލިއުންތަކާއެކު އެކު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. ޗެކްލިސްޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ލިއުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ރިކުއަރމަންޓްސް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014122 / 3336619 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

   

                                     23 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441

                                  19ޑިސެންބަރު 2019 

 

 

 

 

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)179-3.3/179/2019/34

ތާރީޙް: 19 ޑިސެންބަރު 2019

ޗެކްލިސްޓް

 

 

 ކުންފުނި ނުވަތަ  ޕާރޓްނާރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

 

 ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕާރޓްނަރުންގެ ތަފްސީލް

 

 މުދާ އުފެއްދި ފަރާތުންދޫކޮށްފައިވާ، އެ މުދަލުގެ ސެޕްސިފިކޭޝަން

 

 އަންދާސީ ހިސާބު (ތަކެތީގެ އަގު ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ އަގާއެކު)

 

 ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް

 

 

މަތީގައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އަޅުނގަޑު އިޤްރާރުވަމަވެ. 

ކުންފުނީގެ ނަން:

 

ބިޑް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:

 

ތާރީޙް:

 

ސޮއި:

 

 

 

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ