މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު IUL)14-PR/1/2019/44)އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް

އިޢުލާން

 

 

މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ކުރި ނަންބަރު         (IUL)14-PR/1/2019/44 (26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019) އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުން މިއޮފީހުން ބޭނުންވާ މަޤްސަދު ހާސިލްނުވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

22 ރަބީޢުލް އާޚިރު 1441

19 ޑިސެމްބަރު   2019 

 

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ