މަދްރަސަތުއްޞަބާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

2020 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔައް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ،މިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްޝައުޤުވެރިވެލައްވާފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ24ވަނަދުވަހުގެ13:00 އަށްފިއްލަދޫސުކޫލައް ވަޑައިގެންމަޢުލޫމާތުސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޑިސެންބަރު 29ވަނަދުވަހުގެ 13:00އަށްފިއްލަދޫސުކޫލައްވަޑައިގެންއަންދާސީހިސާބުހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބުތައްހުށަހަޅަންވާނީސިޓީއުރައެއްގައިބަންދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެބޭރުގައިހުށަހަޅާފަރާތުގެނަމާއި،އެޑްރެސް "ސުކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާ އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔައް ދިނުމަށްއެދި" މިހެންލިޔެފައިއޮންނަންވާނެއެވެ.

 އަދި، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ޤާނޫން ނަމްބަރު: 18/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއިއެކު ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށްވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތްތަކުންހުށަހަޅާއަންދާސީހިސާބުތަކާއި،ގަޑިޖެހުމަށްފަހުހުށަހަޅާއަންދާސީހިސާބުތައްބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ