މަދްރަސަތުއްޞަބާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސުކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

1 ޖެނުވަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2020 އަށް މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ވީމާ،މިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްޝައުޤުވެރިވެލައްވާފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ24ވަނަދުވަހުގެ10:00 އަށްފިއްލަދޫސުކޫލައް ވަޑައިގެންމަޢުލޫމާތުސާފުކުރުމަށްފަހު،2019 ޑިސެންބަރު 29ވަނަދުވަހުގެ10:00އަށްފިއްލަދޫސުކޫލައްވަޑައިގެންއަންދާސީހިސާބުހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބުތައްހުށަހަޅަންވާނީސިޓީއުރައެއްގައިބަންދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ސިޓީއުރައިގެބޭރުގައިހުށަހަޅާފަރާތުގެނަމާއި،އެޑްރެސް"ސުކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީބެލެހެއްޓުމަށްއެދި" މިހެންލިޔެފައިއޮންނަންވާނެއެވެ.

 އަދި، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ޤާނޫން ނަމްބަރު: 18/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއިއެކު ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށްވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތްތަކުންހުށަހަޅާއަންދާސީހިސާބުތަކާއި،ގަޑިޖެހުމަށްފަހުހުށަހަޅާއަންދާސީހިސާބުތައްބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ