މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުން.

މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ އަވަށުގައި ހެދިކާ ވިއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ، މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލަން މިކައުންސިލް އިން ބޭނުންވެއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 25 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 16:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ މާފަންނު އޮފީހުގައެވެ.

         ވީމާ، މިފަދައިން ހެދިކާ ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

21 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1441

18 ޑިސެމްބަރ 2019

18 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ