ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ހޯދުމާއިބެހޭ:

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)240-ADS/240/2019/44 (05 ޑިސެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލީމެވެ. ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.laamu.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ތިރީގައި މިދަންނަވާތަކެތި މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

-         01 ސްމާޓް ސްކްރީން

-         40 ގޮނޑި

-         17 މޭޒް

-         01 ވަޔަރލެސް ކީބޯޑް އެންޑް މައުސް ކޮމްބޯ

-         01 ގޫގުލް ކްރޯމްކާސްޓް ޑިވައިސް

-         01 ލެޕްޓޮޕް

-         01 3D ސައުންޑް އަދި މައިކް ސިސްޓަމް (މިނީ ސައުންޑް ބާ އަކާއިއެކު)

-         01 ފްލިޕްޗާޓް ސްޓޭންޑް

17 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ