ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން ސްޓޭންޑަރޑް ރިވައިސް ކުރުމާއި މެޓިރިއަލްސް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން ސްޓޭންޑަރޑް ރިވައިސް ކުރުމާއި މެޓިރިއަލްސް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

                      މި އޮތޯރިޓީއިން ކުރި IUL)428-A/1/2019/23) ނަންބަރު އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް  އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިނުވާތީ ނަންބަރު IUL)428-A/1/2019/23) އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

             ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ކޮންޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ އައިޓީ ޓެކްނީޝަން ލެވެލް 3 އަދި 4 ގެ ސްޓޭންޑަރޑް ރިވައިސް ކުރުމާއި މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 23 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ޢިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު "މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: 3026600 / 3026611 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ