މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލަށްހަދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގައި ލައިޓީންގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އަލަށްހަދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގައި ލައިޓީންގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

މި މި ރަށުގައި އަލަށްހަދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގައި ލައިޓްތައް ހަރުކޮށް ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 103/IUL)335-AS/335/2019)އިއުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑްހުށަޅާފައި ނުވާތީ، އަލުން އެމަސައްކަތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޑިސެމްބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ،  މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

  މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

17 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ