ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީގެ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)450-CA/1/1/2019/38 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބައިވެރިން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3010551 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ވަގުތު

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 ޑިސެންބަރު 2019 (ބުދަ)

14:00

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ. ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

 

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441 ހ

17 ޑިސެންބަރު  2019  މ

17 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ