ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެމްބްރިޖް އިންގްލިޝް އިމްތިޙާނާއި ގުޅޭގޮތުން

 

     ނަންބަރު:  IUL)120/1/2019/66)

އިޢުލާން  

 

މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ކެމްބްރިޖް އިންގްލިޝް އިމްތިޙާނު 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގައެވެ. ނަމަވެސް 2021 އިން ފެށިގެން ކެމްބްރިޖް އިންގްލިޝް އިމްތިޙާނުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި/ޖޫންގައިކަން އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ 2019

16 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ