ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ދާންދޫ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ބޭރުޖެޓީއާއި ގުޅުވައިގެން ގާއިމުކުރާ ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑްހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

ނަންބަރ: (IUL)241-B/241/2019/28

 

 

             އިއުލާން

 

ދާންދޫ، ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން ބޭރު ޖެޓީއާއި ގުޅުވައިގެން ޤާއިމް ކުރާ ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

                    

                     ގއ. ދާންދޫ ބަދަނރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުފަރާތުން ބޭރު ޖެޓީއާއި ގުޅުވައިގެން ގާއިމްކުރާ ފާލަމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)241-B/241/2019/24 ( 21-10-2019 ) އިއިލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އެ އިއުލާން ކެންސަލްކޮށް މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

                     ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00 ( އެއް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން  2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިން 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އާއި ހަމަޔަށް ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

 

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

06 ޖެނުއަރީ 2020

 

ހޯމަ

 

13.00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

15 ޖެނުއަރީ 2020

 

ބުދަ

 

13.00

 

                   މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށާއި ( ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ) ، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

                   މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

                   18 ރަބީއުލްއާޚިރް 1441

                   16 ޑިސެމްބަރ   2019     

16 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ