ގާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ކުރިމަތީ ފުރާޅުގެ އަސްކަނި ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

                                                ނަމްބަރު: GS147-C/2019/39                                               

އިޢުލާން

 

  އޮފީސް ކުރިމަތީ ފުރާޅުގެ އަސްކަނި ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

            މި ސްކޫލް އޮފީސް ކުރިމަތީ ފުރާޅުގެ އަސްކަނި ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ސްކޫލުން ދެވޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

           ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޑިސެމްބަރ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6640577 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

   19 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

16 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ