މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަންދުނި ލޯންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު 40(IUL)228-DG/228/2019/ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ( ރަންދުނި ލޯންޗުގެ 250 ހޯސްޕަވަރުގެ ޔަމަހާ އައުޓް ބޯރޑް 1 އިންޖީނު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ) އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން 9198005 މި ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

15 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ