ގާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޯން ސާރވިސްކުރުން

 

                                                          ނަމްބަރު: GS147-C/2019/38                                                   

އިޢުލާން

 

   ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

             މި ސްކޫލްގެ އެއަރކޯންތައް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 18 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6640577 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

    18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

15 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ