މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީ ހާރޑްވެއަރ ގަތުން

ިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް މިދަންނަވާތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

-          10 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް (i5)

-          03 ލެޕްޓޮޕް (i5)

-     15 އެލް އީ ޑީ މޮނިޓަރ

-          10 ޕްރިންޓަރސް (A4)

-          05 ޓަޗް އޯލް އިން ވަން ޕީސީ

-          01 އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރ އޭ4

-          50 ޔޫޕީއެސް (650VA)

                  ވީމާ، މިކަމަށް އެދި ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގައި) 7620526 ނަމްބަރު ފޯނާއެވެ.

 

17 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

                            14  ޑިސެމްބަރ 2019       

14 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ