މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނި ލޯންޗުގެ 250 ހޯސްޕަވަރުގެ ސުޒުކީއައުޓް ބޯރޑް އެއް އިންޖީނު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން 9198005 މި ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

11 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ