މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި ގުޅިގެން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ޢިއުލާން ބާތިލްކުރުން

 

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި ގުޅިގެން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރު  IUL)213-AD/1/2019/80) ގުޅިގެން ބިޑް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރަމެވެ.

 

 

                         15 ރަބީޢުލްޢާޚިރު 1441

                         12 ނޮވެމްބަރ   2019

12 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ