މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  18 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P5672B-02-10-T   " އަލްފާ 5 "

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P8295A-02-12-O " ޔެލޯފިން"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P5129A-04-01-G   "ރޯދި ބޯޓް"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  C1691B-04-10-T  " އާރު.ސީ.އެން.ސީ 1"

5. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C8211A-01-10-T   " މަގުއްދުވާ 3"

09 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ