މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވ.ދާރުލްބަރީއު، މ.ދުވޭދާރު، މއ.ދިލްބަހާރގެ، ހ.ފެހިމޫ، މ.ރެސްޓިންގގާރޑްން، ހުޅުމާލެ ނަންބަރު ގޯތި ނަންބަރު 10864 (C2-1-B) ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: IUL)425-B5/1/2019/114)

އިޢުލާން

            މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ވ.ދާރުލްބަރީއު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4697

2

މ.ދުވޭދާރު

ޢިމާރާތާއި ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

އބ/ފ.109

3

މއ.ދިލްބަހާރުގެ

ޢިމާރާތި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.17361

4

ހ.ފެހިމޫ

ޢިމާރާތި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.19343

5

މ.ރެސްޓިންގގާރޑްން

ޢިމާރާތި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16303

6

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10864 ((C2-1-B

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓުގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.އ.ހ-68/01/C2-1-B

 

12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

09 ޑިސެންބަރު 2019

 

09 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ