މާމެންދޫ ސްކޫލް، ގއ.މާމެންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

`

މާމެންދޫ ސްކޫލް

   ގއ. މާމެންދޫ

 ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                       ނަންބަރު: GS198/IUL/2019/40

އިޢުލާން

 

ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ:

މި ސްކޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ.

 • ސްކޫލުގެ ފުރާޅުން ނައްޓާލާފައިވާ ދިޔަދޮވިތައް
 • ސްކޫލުން ކަނޑާފައިވާ ގަސްތަކުގެ ލަކުޑިތައް
 • ޓީވީ
 • އެޓެންޑެންޓް މެޝިން
 • ގޮނޑިތައް
 • ފެން ޕަންޕު
 • އޭސީ (އިންޑޯ އަދި އައުޓް ޑޯރ)
 • މޭޒު
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
 • ޑެސްކުތައް
 • އެގްޒެކްޓިވް ގޮނޑިއެއް

މި ނީލަން އޮންނާނީ 18 ޑިސެންބަރު 2019ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 10.30ގައި މާމެންދޫ ސްކޫލުގައެވެ. މި ނީލަމުގައި އައިޓަމްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. ކޮންމެ އައިޓަމެއްގައިވެސް އެ އައިޓަމެއް ފެށޭ އަގު ޖަހާފައިވާނެއެވެ. ނީލަން ކިޔާނީ ޙާޟިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަނގަބަހުންނެވެ. ނީލަމަށް އަގު އިތުރު ކުރަންވާނީވެސް އެންމެނަށް އަޑު އިވޭވަރަށެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ގަޑިއަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

                                            12 ރަބީޢުލްއާޚިރި 1441

                                            9 ޑިސެންބަރު 2019

 

08 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ