އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
3D އެނިމޭޝަން ވީޑިއޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މާއްދާ 29- މިވެސް ޙައްޤެއް" ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް 3D އެނިމޭޝަން ވީޑިއޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން:

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް މި އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް (ހުދުހުދު މާލަން) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން:

15 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އޮފީސް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ
      މަޖީދީމަގު
      ފޯން:  3010992
      ފެކްސް: 3010959

11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

08 ޑިސެންބަރު  2019

08 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ