ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޓުގެ ކައުންޓަރ މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)197-A3/1/2019/58   

 

 

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓުގެ ކައުންޓަރ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: (IUL)197-A3/1/2019/56 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިކަމަށް އެދި އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 18 ޑިސެންބަރު 2019  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441

08 ޑިސެންބަރު 2019

 

 

08 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ