މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
•އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އިއުލާން

  • އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

          ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ހަދަމުންދާ ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ރެކުތަކާއި، ކައުންޓަރ އަދި މޭޒުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިކައުންސިލުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީހްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީހް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

12 ޑިސެމްބަރ 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

19 ޑިސެމްބަރ 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

         މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްވާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

         މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

05 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ