އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

 

މި ސްކޫލްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

 • ޓީވީ
 • ސްޕީކާރ
 • އެލްސީ ޑީ މޮނިޓާރ
 • ސައުންޑް މިކްސަރ
 • ޔޫ ޕީ އެސް ބެކަޕް
 • ސައުންޑް އެމްޕްލިފަޔަރ
 • ޕްރޮޖެކްޓަރ
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސީ ޕީ ޔޫ
 • ވީ ސީ އާރު
 • ބީއްލޫރި ޝީޓް 2' * 1'
 • އެއަރ ކޮންޑިޝަން
 • ޕްރިންޓަރ
 • ކަޅު ހަން 2500 ލީޓަރ
 • ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން
 • ލަކުޑި ޖާލީ އަދި ކުޑަ ދޮރު

 

 ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ނީލަމުން ނެންގެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019  ޑިސެންބަރު 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.

 

‏5‏ ޑިސެމްބަރ‏ 2019

05 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ