މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Xerox Printer Toner and Consumables

 

އިޢުލާން

   

 

މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރާ Xeroxގެ ބައެއް ޕްރިންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ/ކާޓްރީޖްގެ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓޮކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 20 ނޮވެންބަރު 2019ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/91) ދެވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ޓެކްނިކަން މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި އިއުލާނާއިއެކު ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ތަފްސީލާއި އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީއިން ކުރާ އޯޑަރުތަކަށް ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

10 ޑިސެންބަރު 2019

އަންގާރަ

11:00

 

 

އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވަން ވާނީ މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ. މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

06 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441

 

 

04 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ