މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ- އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކަރ ޗާޕުކުރުން

 

އިޢުލާން

  

 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގައި ޖެހުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ އަހަރީ ފީ ސްޓިކަރ ޗާޕު ކުރަން ބޭނުންވެގެން 21 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/93) ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދެންނެވުނު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެމެ. 

ވީމާ މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

09 ޑިސެންބަރު 2019

ހޯމަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

12 ޑިސެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513، 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

07 ރަބީޢުލްއާޙިރު 1441

 

 

04 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ