މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

     ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

     ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން އަމިއްލަތަކެތީގައި ހަދަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      1 ޕޮންޑްބްރިޖް

      1 ލައިފްގާރޑް ހަޓް

      3 ކެނޮޕީއެންޓްރެންސް

      3 ހަޓް

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާފަންނު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

08 ޑިސެމްބަރ 2019

13:00

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މާފަންނު އޮފީސް/ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުން

ބިޑް ހުށަހެޅުން

11 ޑިސެމްބަރ 2019

13:00

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މާފަންނު އޮފީސް/ ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުން

      މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                                       05 ރަބީޢުލްއާޙިރް  1441

02 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ