މަދްރަސަތުއްޞަބާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
Looking Interested parties to do some works

                               މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS85/IUL/2019/17 (20 ނޮވެމްބަރ 2019) ގެ އިޢުލާނުގައިވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރު ނުވާތީވެ، އެއިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮއްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 1. ހޯލް އިމާރާތުގެ ޕާޓްޝަން މަރާމާތު ކުރުން 2. ދަރިވަރުންގެ ފާޙާނާތައް މަރާމާތުކުރުން 3. ބޯފެން ތާގި ހިޔާކޮށް ފެންވައިރިންގ އެޅުން ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ފިއްލަދޫ ސުކޫލައް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޑިސެންބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ފިއްލަދޫ ސުކޫލައް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް " ސުކޫލުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް އެދި" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ޤާނޫން ނަމްބަރު: 18/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއިއެކު ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި، ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

01 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ